SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Vežimo taisyklės ir Baudos

Leidžiamo nemokamai vežtis rankinio bagažo dydis

Baudų dydžiai

Informacija apie baudų mokėjimą

Dviračių vežimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

2012 m. sausio 25 d. Nr. 1-402

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 1-967 „Dėl Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių tvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja ir pradedamas vykdyti nuo 2012 m. kovo 1 d.

4. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

Meras Artūras Zuokas

______________

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. sausio 25 d.

sprendimu Nr. 1-402

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.

2. Taisyklės nustato važiavimo autobusais ir troleibusais (toliau – autobusai/troleibusai) Vilniuje tvarką, vežėjo, vairuotojo, keleivių pareigas, atsakomybę, keleivių teises ir kontrolę.

3. Keleivių ir bagažo vežimą autobusais/troleibusais organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė (toliau –Savivaldybė) arba jos įgaliota įstaiga.

II. VEŽĖJO, VAIRUOTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4. Vežėjas privalo:

4.1. užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi;

4.2. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą;

4.3. užtikrinti autobusų/troleibusų švarą;

4.4. autobusuose/troleibusuose iškabinti šias taisykles, išrašus iš Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas;

4.5. nurodyti autobuso/troleibuso numerį, vežėjo, vežėjus ir keleivius kontroliuojančių kontrolės tarnybų ar įgaliotų juridinių asmenų telefono numerius.

5. Vairuotojas turi teisę:

5.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą (įsigyti bilietą);

5.2. nepriimti arba artimiausioje stotelėje išlaipinti neblaivius keleivius, apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), su nešvariais drabužiais ar draudžiamu vežti bagažu;

5.3. vežėjo pavedimu atlikti keleivių kontrolę.

6. Vairuotojas privalo:

6.1. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, skelbti stotelių pavadinimus, keleiviui pasiteiravus, informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką;

6.2. laikytis grafiko, nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie maršruto pakeitimą;

6.3. prieš pat įvažiuojant į stotelės, prie kurios artėjama, įvažą, blokuoti elektroninius komposterius ir nedelsiant pranešti keleiviams, kad artimiausioje stotelėje bus atlikta keleivių kontrolė;

6.4. kontrolieriui paprašius pateikti kelionės dokumentus: kelionės lapą, licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją, leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu, Savivaldybės patvirtintą eismo tvarkaraštį, kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

7. Vairuotojų apranga turi būti tvarkinga ir švari. Vairuotojams autobuse/troleibuse draudžiama rūkyti, garsiai leisti muziką. Keleiviui paprašius, vairuotojas privalo sumažinti garsą arba išjungti radijo imtuvą, automagnetolą.

8. Vairuotojas keleiviams parduoda bilietus tik autobusui/troleibusui sustojus stotelėje.

9. Stotelėse autobusas/troleibusas sustoja pagal nurodytą ženklinimą.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

10. Vežėjas, vairuotojas už šių taisyklių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

III. KELEIVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

11. Keleiviai laukia autobuso/troleibuso stotelėse ir gali įlipti arba išlipti tik jam sustojus stotelėje.

12. Keleiviai į autobusą/troleibusą įlipa ir išlipa pagal vežėjo nurodytus informacinius simbolius prie durų. Nuskambėjus garso signalui, į/iš autobuso/troleibuso įlipti arba išlipti draudžiama.

13. Įlipti į autobusą/troleibusą pirmumo teisę turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai, bilietus įsigiję keleiviai, tačiau tik praleidę kontrolierius. Sėdimas vietas, kurios pažymėtos užrašais „Keleiviams su vaikais“, „Neįgaliesiems“ arba atitinkamais simboliais, kiti keleiviai privalo užleisti nurodytiems asmenims.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

14. Keleivis turi teisę nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, taip pat naudotis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme.

15. Autobusais/troleibusais privalo būti vežami neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais, taip pat vaikai su vaikų vežimėliais, išskyrus atvejį, kai neįgaliojo ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso/troleibuso saloną. Neįgaliojo ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

16. Keleivis privalo:

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

16.1. įsigyti bilietą ir jį pažymėti/aktyvuoti;

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

16.2. laikytis autobuse/troleibuse iškabintų taisyklių, informacinių simbolių, skelbiamų garsinių signalų reikalavimų;

16.3. iki kelionės pabaigos turėti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą bilietą, paruošti jį patikrinimui iš karto po pranešimo, kad bus vykdoma keleivių kontrolė, ir pateikti vairuotojui ar keleivių kontrolę vykdantiems asmenims;

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

16.4. įsigijus bilietą su nuolaida, turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą;

16.5. pasirūpinti savo saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už autobuse/troleibuse įrengtų turėklų;

16.6. išlipti galinėje maršruto stotelėje;

16.7. vykdyti teisėtus kontrolierių reikalavimus.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

17. Keleiviams draudžiama:

17.1. įsigyti ir pažymėti/aktyvuoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto;

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

17.2. autobusui/troleibusui važiuojant, atidaryti kabinos duris ir kalbinti vairuotoją arba kitaip jam trukdyti;

17.3. važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti autobuso/troleibuso išorę ir vidų, leisti ant sėdynių stovėti vaikams arba dėti bagažą;

17.4. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti, triukšmauti ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir trukdyti kitiems keleiviams.

18. Sugedus autobusui/troleibusui, pažymėtas/aktyvuotas bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kitu autobusu/troleibusu iki galinės maršruto stotelės arba biliete nurodytomis sąlygomis.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

19. Vežėjui padarytą žalą (apgadinta autobuso/troleibuso išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BILIETAI, JŲ ŽYMĖJIMAS

20. Bilietai yra vienkartiniai (įsigyti iš vairuotojo), trumpalaikio (bilietas, kuris galioja ne ilgiau kaip 24 valandas) arba ilgalaikio (bilietas, kuris galioja 24 valandas ir ilgiau) galiojimo. Jie gali būti popieriniai, arba įrašyti ir saugomi skaitmeninėje duomenų bazėje (elektroniniai bilietai), arba įsigyti mobiliąja programėle „m. Ticket“, pritaikyta išmaniesiems mobiliesiems prietaisams. Popierinis vienkartinis bilietas pažymimas elektromechaniniu ar mechaniniu komposteriu. Elektroninis bilietas aktyvuojamas komposteriu arba kitu įrenginiu. Elektroninis bilietas, įrašytas ir saugomas skaitmeninėje duomenų bazėje, aktyvuojamas pridedant kortelę prie elektroninio komposterio transporto priemonėje, arba kitų įrenginių, skirtų aktyvuoti elektroninį bilietą, pagalba. Elektroninis bilietas galioja biliete nustatytą terminą. Elektroninis bilietas jo galiojimo laikotarpiu antrą kartą neaktyvuojamas.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

21. Keleivis, įlipęs į autobusą/troleibusą ir neturintis galiojančio aktyvuoto bilieto, privalo nedelsdamas toje pačioje stotelėje įsigyti/aktyvuoti bilietą vienu iš nurodytų būdų:

21.1. aktyvuoti elektroninį bilietą;

21.2. įsigyti bilietą iš e. Piniginės;

21.3. įsigyti vienkartinį bilietą iš vairuotojo;

21.4. aktyvuoti bilietą „m. Ticket“ mobiliojoje programėlėje.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

22. Keleivis vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, nedelsdamas pažymi toje pačioje stotelėje.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

23. Pažymėtas vienkartinis bilietas, įsigytas iš vairuotojo, suteikia teisę važiuoti vienu autobusu/troleibusu viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Elektroninis bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais ir/ar troleibusais jame nurodytomis sąlygomis.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

24. Keleivis, neturintis galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą.

25. Lengvatos keleiviams suteikiamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka.

26. Bilietas negalioja, jei patikrinimo metu jo negalima iššifruoti (iškoduoti) iš elektroninio bilieto laikmenos, perskaityti jo numerio arba atpažinti komposterio žymės vienkartiniame biliete;

261. Keleivis galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) bilietus gali grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo bilietų įsigijimo teisės aktuose ir Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nustatyta tvarka. Pinigai už bilietus grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo, įsigijimo dokumento ir bilieto pateikimo/atsisakymo dienos. Pinigus už bilietus, įsigytus iš vairuotojo, grąžina vežėjas pagal patvirtintą ir viešai skelbiamą tvarką.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

V. BAGAŽO VEŽIMAS

27. Keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. Matmenų ribojimas netaikomas žiemos sporto inventoriui ir moksleivių ar studentų vežamam vienam rankinio bagažo vienetui, kuris būtinas jų mokslams ar studijoms.

28. Keleivis, papildomai pažymėjęs iš vairuotojo įsigytą vienkartinį bilietą (visos kainos), gali vežti:

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

28.1. antrąjį rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm;

28.2. rankinį bagažą, kurio matmenys didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma didesnė kaip 120 cm, tačiau jis neturi trukdyti keleiviams, būti griozdiškas, tepti autobuso/troleibuso sėdynes arba keleivių drabužius.

29. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis.

30. Autobusais/troleibusais draudžiama vežti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, nesuvyniotus arba be dėklų šaunamuosius ginklus, daiktus, kurie gali sutepti autobuso/troleibuso sėdynes arba keleivių drabužius. Autobusais/troleibusais taip pat draudžiama vežti dviračius, išskyrus atvejus, jei autobuse/troleibuse yra tam specialiai įrengta vieta.

VI. GYVŪNŲ VEŽIMAS

31. Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

32. Tara, kurioje vežamas gyvūnas, neturi trukdyti keleiviams praeiti, būti griozdiška, tepti autobuso/troleibuso sėdynes arba keleivių drabužius.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

33. Keleivis, turėdamas dokumentus, kuriuose nurodomos skiepų žymos, turi teisę vežti autobusu/troleibusu šunį be taros nemokamai. Šuo turi būti su antsnukiu, laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio ir neturi užimti sėdimos vietos.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

34. Gyvūnui priteršus autobuso/troleibuso saloną, jį vežantis keleivis privalo nedelsdamas išvalyti suteptą salono vietą.

35. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei, ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių.

VII. KELEIVIŲ KONTROLĖ

36. Teisę atlikti keleivių kontrolę turi Savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos, vežėjo arba vežėjo įgalioto juridinio asmens darbuotojai (toliau – kontrolierius), taip pat valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta tokia teisė.

37. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą (identifikacinę kortelę, ženkliuką) arba vilkėti uniformą, keleivio prašymu parodyti kontrolieriaus pažymėjimą.

38. Elektroninį bilietą kontrolierius patikrina naudodamas specialias patikros priemones.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

39. Keleivis kontrolieriaus prašymu privalo pateikti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą bilietą.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

40. Keleivis, kontrolieriui pateikęs pažymėtą/aktyvuotą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

41. Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki keturiolikos metų be bilieto, taip pat vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų laikomas važiuojančiu be bilieto, jeigu keleivių kontrolės metu jis nepateikė jokio bilieto; pateikė galiojantį (aktyvuotą) bilietą su nuolaida, tačiau nepateikė galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą; pateikė nepažymėtą vienkartinį bilietą, du ar daugiau kartų pažymėtą vienkartinį bilietą, ne tame autobuse/troleibuse pažymėtą vienkartinį bilietą, kontrolės metu pažymėtą/aktyvuotą bilietą, negaliojantį (neaktyvuotą) bilietą.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

42. Keleivis, įsigijęs važiavimo bilietą su nuolaida ir nepateikęs reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, važiuojantis autobusu/troleibusu be bilieto, vežantis vaiką nuo septynerių iki keturiolikos metų be bilieto, vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, važiuojantis be bilieto, nesumokėjęs už bagažą arba vežęs draudžiamą bagažą traukiamas administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius turi teisę tokį keleivį išlaipinti iš autobuso/troleibus.

2012 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

43. Kontrolierius, nustatęs šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, keleiviui surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, esant atitinkamoms sąlygoms kartu surašo ir administracinį nurodymą arba priima nutarimą. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

44. Keleivis, kontrolieriui nustačius šių taisyklių pažeidimą ir paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

45. Kontrolierius turi teisę:

45.1. išlaipinti išautobuso/troleibuso keleivį, važiavusį be bilieto, administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymui;

45.2. keleiviui, važiavusiam be bilieto, nevykdant teisėtų kontrolieriaus nurodymų ir/ar bandant pasišalinti iš pažeidimo vietos, iškviesti policijos pareigūnus ir perduoti pažeidėją policijos pareigūnams;

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

45.3. pristatyti į policijos įstaigą be bilietų važiavusius keleivius, kurie neturi arba atsisako pateikti jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, reikalingus administracinės teisės pažeidimo protokolui surašyti;

45.4. paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus bei dokumentus;

45.5. reikalauti, kad keleiviai vykdytų jo teisėtus nurodymus;

45.6. įlipti į autobusą/troleibusą be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2053 redakcija

46. Administracinės nuobaudos skyrimas neatleidžia keleivio nuo pareigos sumokėti už tolesnį važiavimą ir bagažo vežimą.

______________


Leidžiamo nemokamai vežtis rankinio bagažo dydis:

Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3-223 Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių 62 puktas.


Baudų dydžiai:

Neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, užtraukia baudą nuo: 10  - 12 EUR
Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, užtraukia baudą nuo: 10 - 14 EUR
Ne jaunesnių negu septynerių, bet jaunesnių negu keturiolikos metų vaikų vežimas be bilieto, ne jaunesnių negu keturiolikos, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo: 12 - 24 EUR
Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo: 16 - 30 EUR

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 446 str.


Informacija apie baudų mokėjimą

 

Įmokos už administracines baudas yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

AB „Citadele" bankas - LT78 7290 0000 0013 0151 SWIFT-INDULT2X;

AB „DNB bankas“ - LT74 4010 0510 0132 4763 SWIFT-AGBLLT2X;

AB „SEB“ - LT05 7044 0600 0788 7175 SWIFT-CBVILT2X;

AB „Šiaulių bankas“ - LT32 7180 0000 0014 1038 SWIFT-CBSBLT26;

Danske Bank A/S Lietuvos filialas - LT74 7400 0000 0872 3870 SWIFT-SMPOLT22;

Nordea Bank  AB Lietuvos skyrius - LT12 2140 0300 0268 0220 SWIFT-NDEALT2X;

AB „Swedbank“ - LT24 7300 0101 1239 4300 SWIFT-HABALT22;

UAB „Medicinos bankas“ -  LT42 7230 0000 0012 0025 SWIFT-MDBALT22.

Administracinių baudų įmokas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose ir jų ar jų tarpininkų padaliniuose pagal galiojančius susitarimus su VMI.

 

Pildant kvitą būtina nurodyti:

Mokėtojo asmens kodas

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmokos kodas – 1001

Administracinės teisės pažeidimų registro identifikavimo kodas (ROIK)

Įmokos suma


 

Dviračių vežimas

Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 25 punktas nurodo:
"Autobusais ir troleibusais draudžiama vežti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, nesuvyniotus arba be dėklų šaunamuosius ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės sėdynes arba keleivių drabužius".
Dviratis atitinka minėtame punkte nurodytų draudžiamų vežtis daiktų apibūdinimą - griozdiškas, trukdantis keleiviams daiktas, daiktas, kuris gali sutepti keleivių drabužius.
Dėl minėtų priežasčių draudžiama dviratį vežtis autobusais ir troleibusais Vilniaus miesto viešajame transporte.

Išskyrus, šiuo metu dviračiams vežti pritaikytas autobusas, kuris kursuoja 3G maršrutu. Vienoje transporto priemonėje sumontuotos specialios vietos dviračiams tvirtinti. Kad lengvai atpažinti velobusą jis išskirtas išoriniu transporto priemonės dizainu, bei pažymėtas dviračio ikonėle tvarkaraščiuose.


Eismo tvarkaraščiai: