SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Pranešėjų apsauga

Pranešimus gali palikti esami ir buvę SĮ "Susisiekimo paslaugos" darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su SĮ "Susisiekimo paslaugos".

 

Įmonėje apie pažeidimus galima pranešti:

 • tiesiogiai Personalo ir teisės skyriui (Žolyno g. 15, Vilnius);
 • atsiunčiant pranešimą paštu adresu Žolyno g. 15, Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEšIMAS PAGAL PRANEšĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ";
 • atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@vilniustransport.lt.

 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą pranešimą apie pažeidimus Įmonėje galima pateikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

 

Jei pažeidimas užfiksuotas dėl šių išvardintų veiksnių, galima siųsti pranešimą. Pranešimo forma yra patvirtinta, ją užpildžius – pateikti galima įmonės kompetentingam subjektui – Personalo ir teisės skyriui, nagrinėjančiam tokius pažeidimus.

 

 

Pranešimą galima pateikti ir laisva forma. Svarbu, kad jame būtų pateikta ši informacija:

 

 • konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės;
 • asmuo, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 • ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
 • savo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

 

Prie pranešimo, jei yra galimybė, reikia pridėti rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą.

 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą pranešimą pateikusių asmenų konfidencialumas yra užtikrinamas. Įmonės kompetentingas subjektas pateiktą informaciją apie pažeidimus nagrinės Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Pridedama: Įmonės patvirtinta tvarka dėl tokių pranešimų nagrinėjimo

 

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui.


Eismo tvarkaraščiai: